Technik mechanik 2016

Technik mechanik


Zawód technik mechanik jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określa umiejętności biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.
 
     

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Najczęściej są zatrudnieni na stanowiskach związanych z:
 • Obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
 • Montażem maszyn,
 • Kontrolą techniczną,
 • Organizacją i nadzorowaniem prac, konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
 • Organizowaniem zaopatrzenia i zbytu.
     

Do typowych zadań technika mechanika należą:
 • Organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesów wytwarzania maszyn i urządzeń,
 • Przeprowadzanie kontroli jakości wykonania wyrobów i usług,
 • Badanie części i zespołów maszyn i urządzeń,
 • Instalowanie i uruchamianie obiektów mechanicznych wprowadzonych do eksploatacji,
 • Organizowanie i nadzorowanie wykonania zabiegów konserwacyjnych maszyn i urządzeń,
 • Sporządzanie protokołów z uszkodzeń i awarii,
 • Kwalifikowanie obiektów do naprawy lub kasacji,
 • Projektowanie prostych obiektów mechanicznych wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji konstrukcyjnej,
 • Projektowanie podstawowych procesów obróbki i montażu wraz ze sporządzeniem ich dokumentacji technologicznej,
 • Sporządzanie uproszczonych kalkulacji wytwarzania i naprawiania maszyn i urządzeń,
 • Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą.
 
    

W wyniku kształcenia absolwent szkoły powinien umieć:
 • Interpretować podstawowe zjawiska i prawa w zakresie mechaniki, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, elektrotechnik i automatyki,
 • Interpretować procesy energetyczne i robocze zachodzące w maszynach i urządzeniach.
 • Klasyfikować obiekty mechaniczne według ich przeznaczenia, zasady działania i budowy,
 • Ocenić przydatność użytkową maszyn i urządzeń na podstawie ich charakterystyk,
 • Posługiwać się dokumentacją technologiczną, konstrukcyjną i eksploatacyjna,
 • Rozpoznawać podstawowe materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz charakteryzować ich właściwości,
 • Stosować w wytwarzaniu i naprawianiu maszyn podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów,
 • Konstruować proste obiekty mechaniczne,
 • Opracowywać dokumentację podstawowych procesów technologicznych,
 • Posługiwać się narzędziami i oprzyrządowaniem technologicznym,
 • Wykonywać podstawowe operacje obróbki mechanicznej wraz z obsługą operatorską uniwersalnych obrabiarek,
 • Mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne oraz opracowywać i interpretować wyniki pomiarów,
 • Oceniać stan techniczny obiektów mechanicznych z wykorzystaniem metod diagnostyki technicznej,
 • Sporządzać harmonogramy prac, oceniać ich pracochłonność oraz analizować koszty,
 • Użytkować w swych zamierzeniach technicznych komputer PC,
 • Korzystać z komputerowego oprogramowania użytkowego wspomagającego projektowanie, wytwarzanie, eksploatację i zarządzanie (mała przedsiębiorczość),
 • Przestrzegać i wdrażać normy dotyczące zapewnienia jakości produkcji wyrobów i usług (PN, PN-EN, ISO),
 • Interpretować i stosować podstawowe pojęcia ekonomiczne,
 • Stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska, dbać o stosowanie środków zbiorowych i indywidualnych ochrony zdrowia,
 • Korzystanie z literatury technicznej, norm i katalogów,
 • Właściwie prezentować swoje kwalifikacje podczas szukania ofert pracy,
 • Podnosić kwalifikacje poprzez samokształcenie,
 • Podjąć w razie potrzeby własną działalność gospodarczą.
 
Wymagania psychofizyczne i psychomotoryczne dla zawodu:
 • Zainteresowania techniczne,
 • Wyobraźnia przestrzenna,
 • Podzielność uwagi,
 • Zrównoważenie, wytrwałość i cierpliwość,
 • Dobra koordynacja słuchowo-wzrokowo-ruchowa,
 • Zdolność koncentracji uwagi,
 • Zamiłowanie do dokładności i porządku.

 

W ramach kształcenia zawodu organizowane są wycieczki przedmiotowe do zakładów produkcyjnych, lokalnych firm i przedsiębiorstw oraz tych bardziej odległych. Do lokalnych zakładów produkcyjnych możemy zaliczyć Zakład Płytek Ceramicznych „Paradyż”, Hutę Szkła „Euroglas”, a do bardziej odległych Huta Stali „Częstochowa” lub Walcownia Blach Grubych w Częstochowie, Elektrownia i Kopalnia Węgla Brunatnego w Bełchatowie czy Fiat Auto Poland w Tychach, POLYTEC INTERIOR Polska Sp. z o.o.
Uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w firmach i zakładach pracy rozsianych po całej Polsce lub w wybranych przez siebie miejscach po wcześniejszych uzgodnieniach z właścicielami lub zarządcami firm.
 


 

 

 

 

 

08

 

   

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
 
kulturabezp
 

Parents' Meetings

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Breaks

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl