Klasa wojskowa

Nasza szkoła, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na nowe formy kształcenia, zwiększenia jego atrakcyjność poprzez przedstawianie innej, ciekawej oferty edukacyjno-zawodowej, łączącej możliwości poznania specyfiki i zdobycia ciekawego zawodu, jakim jest zawód żołnierza, z jednoczesnym wychowaniem młodzieży w duchu patriotyzmu, połączonym z kształceniem postaw obywatelskich, pragnie stworzyć możliwość podjęcia nauki w klasie wojskowej, co dawałoby naszej młodzieży taką właśnie szansę.

001

Podjęcie nauki w naszej klasie wojskowej uwarunkowane byłoby nie tylko samymi chęciami, ale przede wszystkim:

- wynikami egzaminu gimnazjalnego,
- wynikami osiągniętymi podczas sprawdzianu z wychowania fizycznego w myśl zasady – sprawni jak żołnierze,
- rozmowy kwalifikacyjnej,
- świadectwa zdrowia.

Kandydaci do klasy wojskowej zwiększaliby swoje szanse poprzez punkty dodatkowe za osiągnięcia, takie jak:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
- udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
- osiągnięcia sportowe i artystyczne,
- ocenę wzorową z zachowania na świadectwie gimnazjalnym.
001
 

Nauka w klasie wojskowej, oprócz uzyskania matury i właściwego poziomu wiedzy, stwarzałaby szansę zdrowej rywalizacji poprzez wyjście poza ramy obowiązującego szkolnego systemu oceniania i stworzenie dodatkowej motywacji w postaci możliwości zdobywania kolejnych stopni awansu, co uwidoczni się na noszonym mundurze. Uczniowie nabędą wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowić będą zasadniczy składnik kwalifikacji zawodowych, stanowiących główny warunek realizacji zadań zawodowych oraz będą stanowiły podbudowę do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuacji nauki w szkołach wojskowych lub cywilnych.

001


Przygotowanie ogólnokształcące, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów ścisłych, da gwarancję bezproblemowego wejścia ucznia klasy wojskowej, podejmującego pracę w wojsku, w środowisko nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej wojskowości.

Ofertę podjęcia nauki w tej klasie kierujemy zarówno do chłopców, jak i dziewcząt.

Wymienione założenia i cele, które pragniemy osiągnąć realizowane będą poprzez wprowadzenie dodatkowego modułu nauczania, jakim będzie szkolenie wojskowe. W ramach szkolenia wojskowego uczniowie zostaną zapoznani ze specyfiką zawodu żołnierza, historią wojskowości i zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego emerytowanego oficera 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, posiadającego odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, oraz instruktorów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy między Jednostką Wojskową 4391 – 7 Dywizjonem Ułanów Lubelskich w  Tomaszowie Mazowieckim a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz planem współpracy w/w jednostki wojskowej z ZSP Nr 1, co dodatkowo podniesie ich poziom, a także prestiż wśród pozostałych uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klasy wojskowej będą umundurowani, co w zdecydowany sposób wpłynie na ich rozpoznawalność, jak również zdyscyplinowanie, karność, odpowiedzialność oraz kształtowanie cech takich jak: zespołowość, przestrzeganie regulaminów, solidarność, dbałość o wygląd zewnętrzny i poszanowanie dla symboli narodowych poprzez kształcenie postaw społecznych oraz zasady zachowania w mundurze.

Uczniowie zobowiązani będą nosić mundury w dniu, w którym prowadzone będzie na terenie szkoły szkolenia wojskowe, jak również podczas zajęć odbywanych na terenie jednostki wojskowej, w czasie uroczystości szkolnych, obozów i wyjazdów na wycieczki szkoleniowe oraz uroczystości patriotyczno-religijnych organizowanych zarówno w szkole, jak i poza nią z udziałem młodzieży szkolnej.

Szkolenie wojskowe odbywać się będzie raz w tygodniu w wymiarze trzech (3h) godzin na terenie szkoły, oraz zgodnie z planem szkolenia na terenie jednostki wojskowej.

001
Program nauczania obejmować będzie m.in.:

- regulaminy Sił Zbrojnych RP, musztrę, podstawy taktyki i logistyki wojskowej,
- szkolenie z zakresu rozpoznania i łączności,
- kształcenie obywatelskie, przysposobienie obronne,
- historię wojskowości,
- terenoznawstwo, obronę cywilną,
- szkolenie sanitarne /medyczne,
- sztuki walki (podstawy sztuki walki wręcz),
- udział w obozach szkoleniowo - kondycyjnych na terenie jednostki wojskowej,
 

 001

Ponadto uczniowie będą uczestniczyć w takich przedsięwzięciach jak:
- wyjazdy na targi obronności,
- zwiedzanie jednostek wojskowych 25 BKPow,
- dni otwarte koszar,
- spotkania z kombatantami,
- prezentacja uzbrojenia żołnierzy 25 BKPow połączone ze szkoleniem strzeleckim w oparciu o kompleks "Śnieżnik",
- zawody sprawnościowe,
- szkolenie z zakresu podstaw survivalu i bytowania w terenie.


W ramach kształcenia ogólnokształcącego pragniemy położyć nacisk na rozwijanie takich kompetencji kluczowych dla zawodu żołnierza jak:

- języki obce,
- matematyka,
- fizyka,
- wychowanie fizyczne.

Po ukończeniu szkoły, nasi uczniowie przygotowani będą, poza wiedzą ogólną, do testów sprawnościowych i językowych na uczelniach wojskowych oraz będą posiadać odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności ogólnowojskowych, znajomości zasad musztry i żołnierskiego zachowania oraz wiedzy specjalistycznej, który w sposób szczególny predysponował ich będzie do zdobycia zawodu żołnierza.

001

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
 
kulturabezp
 

Parents' Meetings

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Breaks

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl