Technik informatyk - klasa wojskowa 2016

Nasza szkoła, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na nowe formy kształcenia, zwiększenia jego atrakcyjności oferuje możliwość podjęcia nauki w klasie wojskowej. To bardzo ciekawa oferta edukacyjna, łącząca możliwości poznania specyfiki i zdobycia zawodu żołnierza, z jednoczesnym wychowaniem młodzieży w duchu patriotyzmu i kształtowaniem postaw obywatelskich.

 

Podjęcie nauki w naszej klasie wojskowej uwarunkowane jest nie tylko samymi chęciami, ale przede wszystkim:

- wynikami egzaminu gimnazjalnego,
- wynikami osiągniętymi podczas sprawdzianu z wychowania fizycznego, w myśl zasady – sprawni jak żołnierze,
- rozmowy kwalifikacyjnej,
- świadectwa zdrowia.

Kandydaci do klasy wojskowej zwiększają swoje szanse poprzez punkty dodatkowe za osiągnięcia, takie jak:

- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
- udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych,
- osiągnięcia sportowe i artystyczne,
- ocenę wzorową z zachowania na świadectwie gimnazjalnym.
 

Nauka w klasie wojskowej, oprócz uzyskania matury i właściwego poziomu wiedzy, stwarza szansę zdrowej rywalizacji, poprzez wyjście poza ramy obowiązującego szkolnego systemu oceniania. Uczniowie nabędą wiedzę, umiejętności i postawy, które stanowić będą zasadniczy składnik kwalifikacji zawodowych, stanowiących główny warunek realizacji zadań zawodowych oraz będą stanowiły podbudowę do podjęcia pracy w szeregach wojska lub kontynuacji nauki w szkołach wojskowych lub cywilnych.

Ofertę podjęcia nauki w tej klasie kierujemy zarówno do chłopców, jak i dziewcząt.

Wymienione założenia i cele, które pragniemy osiągnąć realizowane będą poprzez wprowadzenie dodatkowego modułu nauczania, jakim będzie szkolenie wojskowe. W ramach szkolenia wojskowego uczniowie zostaną zapoznani ze specyfiką zawodu żołnierza, historią wojskowości i zagadnieniami bezpieczeństwa narodowego.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonego oficera rezerwy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, posiadającego odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne, oraz instruktorów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, na podstawie podpisanego porozumienia o współpracy między 7 batalionem kawalerii powietrznej w  Tomaszowie Mazowieckim a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim oraz planem współpracy w/w jednostki wojskowej z ZSP Nr 1, co dodatkowo podniesie ich poziom, a także prestiż wśród pozostałych uczniów naszej szkoły.

Uczniowie klasy wojskowej będą umundurowani, co w zdecydowany sposób wpłynie na ich rozpoznawalność, jak również zdyscyplinowanie, karność, odpowiedzialność oraz kształtowanie cech takich jak: zespołowość, przestrzeganie regulaminów, solidarność, dbałość o wygląd zewnętrzny i poszanowanie dla symboli narodowych poprzez kształcenie postaw społecznych oraz zasady zachowania w mundurze.

Uczniowie zobowiązani będą nosić mundury w dniu, w którym prowadzone będzie na terenie szkoły szkolenia wojskowe, jak również podczas zajęć realizowanych na terenie jednostki wojskowej, w czasie uroczystości szkolnych, obozów i wyjazdów na wycieczki szkoleniowe oraz uroczystości patriotyczno-religijnych organizowanych zarówno w szkole, jak i poza nią z udziałem młodzieży szkolnej.

Szkolenie wojskowe odbywać się będzie raz w tygodniu w wymiarze trzech  godzin  na terenie szkoły oraz, zgodnie z planem szkolenia, na terenie jednostki wojskowej.

Program nauczania obejmować będzie m.in.:

- regulaminy Sił Zbrojnych RP, regulamin musztry, podstawy taktyki i logistyki wojskowej,

- szkolenie z zakresu rozpoznania i łączności,

- kształcenie obywatelskie, przysposobienie obronne,

- historię wojskowości,

- terenoznawstwo, obronę cywilną,

- szkolenie medyczne,

- profilaktykę i dyscyplinę wojskowa

- szkolenia inżynieryjno-saperskie,

- obronę przed bronią masowego rażenia,

- powszechna obronę przeciwlotnicza,

- ochronę i obronę obiektów,

- ochronę środowiska,

- profilaktykę pożarowa,

- szkolenie bhp,

- ochronę informacji niejawnych,

- sztuki walki (podstawy sztuki walki wręcz),

- udział w obozach szkoleniowo - kondycyjnych na terenie jednostki wojskowej,

Ponadto uczniowie będą uczestniczyć w takich przedsięwzięciach jak:

- wyjazdy na targi obronności,
- zwiedzanie jednostek wojskowych 25 BKPow,
- dni otwarte koszar,
- spotkania z kombatantami,
- prezentacje uzbrojenia żołnierzy 25 BKPow połączone ze szkoleniem strzeleckim w oparciu o kompleks "Śnieżnik",
- zawody sprawnościowe,
- szkolenia z zakresu podstaw survivalu i bytowania w terenie.


W ramach kształcenia ogólnokształcącego pragniemy położyć nacisk na rozwijanie takich kompetencji kluczowych dla zawodu żołnierza jak:

- języki obce,
- matematyka,
- fizyka,
- wychowanie fizyczne.

Po ukończeniu szkoły, nasi uczniowie przygotowani będą, poza wiedzą ogólną, do testów sprawnościowych i językowych na uczelniach wojskowych oraz będą posiadać odpowiednio wysoki poziom wiedzy i umiejętności ogólnowojskowych, znajomości zasad musztry i żołnierskiego zachowania oraz wiedzy specjalistycznej, który w sposób szczególny predysponował ich będzie do zdobycia zawodu żołnierza.

Aktualnie w Ministerstwie Obrony Narodowej zostało opracowane „Minimum Programowe” wprowadzające przepisy i uregulowania prawne, umożliwiające pełnoletnim uczniom klas wojskowych odbycie szkolenia NSR, otwierającego drogę do podjęcia pracy w siłach zbrojnych, a dla osób, które wykażą zainteresowanie, po zdaniu egzaminu wydawane będzie wojskowe świadectwo znajomości języka angielskiego na poziomie 2. według Porozumienia o Standaryzacji NATO STANAG 6001.

Ukończenie klasy wojskowej daje dodatkowe punkty podczas rozmowy kwalifikacyjnej w czasie rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe oraz do odbycia służby przygotowawczej.

Szkoła współpracuje z 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, Wojskową Akademią Techniczną i Akademią Obrony Narodowej.

Ukończenie naszej szkoły daje gwarancję dobrej pracy i zwiększa szansę tej młodzieży, która swoje dalsze losy kształcenia w kierunku zdobycia ciekawego zawodu zwiąże z wojskiem. Dobrze wykształcony technik informatyk stanie się coraz bardziej poszukiwanym specjalistą, także w wojsku.
Tym zaś, którzy wybiorą drogę kształcenia w uczelniach cywilnych da solidne podstawy wiedzy proobronnej, a przede wszystkim ukształtuje ich właściwe postawy patriotyczno-obywatelskie, co stanowi jedno z głównych zadań rosnących potrzeb edukacyjnych współczesnego, nowoczesnego społeczeństwa.

05

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
logo piony KM
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl
  it szkola nask logo
szkola mistrzow programowania
sks   logo bezpieczna projekt
 
kulturabezp
 

Parents' Meetings

06.09.2018
22.11.2018
03.01.2019 - kl IV
24.01.2019
25.04.2019 - klasy I-III

Breaks

1.    7.45   -  8.30
2.    8.35   -  9.20
3.    9.25   - 10.10
4.   10.20  - 11.05
5.   11.10  - 11.55
6.   12.15  - 13.00
7.   13.05  - 13.50
8.   13.55  - 14.40
9.   14.45  - 15.30
10. 15.35  - 16.20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl